پایان نامه

متن زیر شامل چکیده ، طرح تحقیق، فهرست مطالب، و نتیجه رساله دکتری جناب آقای دکتر عبد الوهاب فراتی در رشته علوم سیاسی است که در تاریخ 20/6/1386 در دانشگاه باقرال
مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی با جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تاکید بر مطلقه بودن آن
جریان شناسی «نظریه ولایت فقیه» با تأکید بر تاریخ معاصر + نویسنده: الشرف السادات مسعودی