نشریه

اولین شماره دوفصلنامه تخصصی " نظام ولائی " (پاییز و زمستان 1398) منتشر شد
کار جهادی برای تحقق کارآمدی نظام اسلامی در خط حزب‌الله چهل و هفت
فصلنامه علمی ـ پژوهشی حكومت اسلامى با اهداف زير منتشر مي‌شود:
مجله فقه حكومتيGoverning Jurisprudence journal