نشریه

کار جهادی برای تحقق کارآمدی نظام اسلامی در خط حزب‌الله چهل و هفت
فصلنامه علمی ـ پژوهشی حكومت اسلامى با اهداف زير منتشر مي‌شود:
مجله فقه حكومتيGoverning Jurisprudence journal