نشریه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی حكومت اسلامى با اهداف زير منتشر مي‌شود:
مجله فقه حكومتيGoverning Jurisprudence journal