یادداشت

عدالت در میان فرزندان
منبع : تفسیر نور، ج 2، ص250-تفسیر نمونه، ج 4، ص301
برقراری عدالت به دست مردم از اهداف حکومت اسلامی
برقراری عدالت به دست مردم از اهداف حکومت اسلامی
عدالت اجتماعی؛ واقعیتی نیازمند آموزش
عدالت اجتماعی و اقتصادی
عدالت و دادگستری
عدالت و خزانه‏ هاى حاكمان
آیا عدالت به معنای برابری است؟
اصولاً تا پاسخ‌گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز کند، امید چندانی نمی‌توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست...

صفحه‌ها