شبهات

« چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان، یعنی فقها باید متصدی آن باشند»
در اصل یک صد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به سه شرط اساسی زمامداری حکومت اسلامی اشاره شده و آمده است:
براى روشن شدن این موضوع، لازم است به صورت مختصر، این نکته بررسى شود که اصولاً هدف از ارتباط با وحى و عالم غیب چیست و این ارتباط چه‌کارکرد مهمى را بر عهده دارد؟
بررسی کامل‌ترین نظریاتی که در جنبه‌های مختلف زندگی بشر پا به عرصه ظهور گذاشته‌اند حاکی از این واقعیت است که گذشت زمان و رویارویی با واقعیات در تبیین و تکمیل این
«مطلقه» در نظام‏ هاى سیاسى غالباً به رژیم‏ هاى فاقد قانون اساسى (Constitution) اطلاق مى‏ شود ولى در نظام ولایت فقیه به‌گونه دیگرى استعمال مى‏ شود.
ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر و زعامت و “حاکمیت”. لذا منظور از ولایت در تعب
چرا آيت الله طالقاني با ولايت فقيه مخالف بودند!؟
تشکیک در ولایت مطلقه فقیه (1)
تشکیک در ولایت فقیه
پیشینه نظریه ولایت مطلقه فقیه (نظریه کدیور و حائری)

صفحه‌ها