پرسش و پاسخ

تفاوت نائب خاص با نائب عام
فرق میان مقام رهبری و ولایت فقیه چیست؟
تفاوت‌های ولایت فقیه با وکالت فقیه چیست؟
شهید بهشتی چگونه اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی تثبیت کرد؟
به صورت مختصر تبیین جایگاه حاکم اسلامی در اسلام نیازمند توجه به دو مقدمه است. یکی ضرورت حکومت اسلامی، و دیگری ویژگی‌های حکومت اسلامی؛ مانند ضرورت مشروعیت الهی ح
بسیار لازم و ضروری است که همه آحاد ملت، چه آنان که خود را نه تنها موافق، بلکه به خاطر اعتقاد و باور راسخ به اسلام راستین پایبند، مطیع و حامی «ولایت فقیه» می‌دا
منظور از حكومت ولائی چیست؟
۱ ـ معنای توحید عبارت از این است که در جامعه حاکمیت خدا باشد نه فقط اینکه انسان معتقد باشد که یک خدایی هم هست. حاکمیت خدا هم به این است که قوانین الهی جاری باشد
در نگرش دینى نه تنها انتقاد از ولى‏ فقیه با شرایط آن جایز است؛ بلکه یکى از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزى و خیرخواهى براى او است.
معمولا سه مبنا در تضاد “جمهوریت” با “ولایت فقیه” وجود دارد

صفحه‌ها