پرسش و پاسخ

همه جوانان را نمی‏توان در یک طیف و دسته گنجاند و برای همه آنان راه کار واحدی را ارائه کرد ؛ خود شخص در ابتدا باید با مبانی عقلی و نقلی و مسائل تئوریک ولایت فقیه

صفحه‌ها