پرسش و پاسخ

در دوره اي كه ولي فقيه مشخص نيست چه بايد كرد مثل دوران خلافت خلفاي سه گانه كه خيلي از جوانان اميرالمؤمنين(ع) را نمي شناختند و در زماني كه خلافت دست ولي فقيه نيس
در موارد تعارض بين نظر ولي فقيه با نظر مرجع تقليد چه بايد كرد؟
اگر در جامعه‏اي فقيه جامع شرايط جهت تصدي ولايت مسلمانان وجود نداشت، چه بايد كرد؟
اگر ولايت فقيه اقدام به تصدي حكومت كرد، آيا وظايف بقيه فقيهان و مراجع ساقط مي‏شود؟
آيا مي‏توان از ولي‏فقيه انتقاد كرد؟ اين مسأله با ولايت و لزوم پيروي از او منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايي هست؟
حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟ آيا قبول نداشتن ولايت فقيه گناه و كفر است؟
نقش فقيهان در حكومت ديني تا چه اندازه است و در مقام تعارض بين نظر فقها و حاكمان ديني كدام مقدّم است؟
ولايت فقيه در شيعه چه جايگاهي دارد؟
آيا مرجع اعلم نبايد مسئوليت حكومت اسلامي و نيابت امام غايب را داشته باشد؟
دليل وجود ولايت فقيه چيست؟

صفحه‌ها