دلایل ولایت فقیه

تاریخ ارسال:11:45 1395/01/26
دلایل ولایت فقیه

دلایل ولایت فقیه
دلایلی که ما برای اثبات نظریه ولایت فقیه ارائه می کنیم به لحاظ مقدماتی که دارد به سه دسته تقسیم می کنیم. ۱- دلیل عقلی محض. ۲-دلیل مرکب از عقل و نقل. ۳- دلیل عقلی محض.
دلیل عقلی محض
دلائل عقلی زیاذی برای اثبات ولایت فقیه ارائه شده مانند قاعده لطف، حکمت الهی و ضرورت نظم در جامعه و لکن ما در اینجا فقط دلیل آخری را بازگو می کنیم.
برهان مبتنی بر نظم اجتماعی
۱. زندگی اجنماعی برای انسان ضرورت دارد؛ زیرا نیازهای انسان هیچ گاه در زندگی فردی تأمین نمی شود.
۱. برای بقای زندگی اجتماعی، وجود حکومت مبتنی بر قانون و احکام اسلامی ضروری است؛ زیرا منافع انسان ها با یکدیگر تزاحم دارد.
۲. حکومت مبتنی بر قوانین اسلامی، بدون حاکمیت ممکن نیست.
۳. امامان معصوم(ع) تنها کسانی هستند که می توانند حاکمیت جامعه ی اسلامی را بر عهده بگیرند. زیرا آنها عادل، با کفایت و از همه آگاه تر به قانون الهی می باشند.
۴. در عصری که معصوم در جامعه حاضر نیست، اجرای احکام نمی تواند معطل باشد. لذا نوبت به کسی می رسد که در علم و عدالت و کفایت شبیه ترین افراد به اوست و او همان فقیه جامع شرایط می باشد.

موضوع: 
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.