معرفی دوره آموزشی و پژوهشی عدالت پژوهی

تاریخ ارسال:13:41 1396/09/09
معرفی دوره آموزشی و پژوهشی عدالت پژوهی

این دوره آموزشی- پژوهشی با هدف ترویج اندیشه عدالت و جذب نخبگان به حوزه عدالت پژوهی طراحی شده است. طراحی این مجموعه در سه سطح کلی است که دو سطح آموزشی و یک سطح پژوهشی در آن تعبیه شده است. دو سطح آموزشی با هدف آشنایی و ارتقای فهم مخاطب نسبت به مباحث ضروری و مدون موجود است. این دو سطح، مخاطب را به حدی می­رساند که نگاه لازم جهت ورود به عرصه عدالت پژوهشی را کسب کرده و تا حد مناسبی، امکان بهره برداری از حوزه­ های مختلف علم جهت پژوهش را به دست آورده است.

به جهت نگاه مساله محور کانون عدالت پژوهی، ورود به عرصه عدالت پژوهی به صورت خرد و ناظر به حوزه­ های موصوف خواهد بود. لذا در گام سوم، سطح پژوهشی تعریف می­ شود که افراد جهت ورود، باید یک حوزه عمل اجتماعی را انتخاب و مساله عدالت را در آن دنبال کنند. مسلما در سال­ های اول به جهت نبود ادبیات مناسب عدالت در حوزه­ های موصوف، مجبور به ورود کلی خواهیم بود و از مسیر سطح سوم، مباحثی تدوین شده و برای دوره­ های بعد به عنوان پیش مقدمه پژوهش به داوطلب عرضه خواهد شد. این کار موجب تولید ادبیات تخصصی و انباشت دانش خواهد شد. ورود به سطح پیشرفته، به معنای عضویت در حلقه­ های پژوهشی کانون عدالت پژوهی با محوریت عدالت­ های موصوف است.

در طراحی دوره و برای هر سه سطح، چنین دیده شده است که مخاطب، صرفا یک پژوهشگر نخواهد بود بلکه در کنار فعالیت پژوهشی خود، در راستای جریان سازی، نهادسازی و اثرگذاری، به سمت مباحث سیاستگذاری و جریان شناسی حوزه عدالت پژوهی سوق پیدا کند.

طرح فعلی به صورت استقرایی تدوین شده است. لذا از کلیه پیشنهادات برای اصلاح در تدوین سرفصل ها و نیز روش اجرا استقبال خواهیم کرد.

سرفصل های دوره عدالت پژوهی

سرفصل های دوره عدالت پژوهی در سه سطح تعریف شده اند. به همین جهت مباحث ذیل را در معرفی سرفصل ها مشاهده نمایید:

نگاه کلی به سطوح

سرفصل سطح مقدماتی

سرفصل سطح میانی

سرفصل سطح پیشرفته

 

1. نگاه کلی به سطوح

سطح

هدف

شیوه اجرا

سرفصل

مقدماتی

آشنایی اولیه

سخنرانی محور

ضرورت مساله عدالت

تنقیح پیش فرض­های عدالت پژوهی

ایجاد مساله در ذهن مخاطب

روش شناسی عدالت پژوهی

رابطه فقه، علوم انسانی و عدالت

جریان شناسی عدالت پژوهی در ایران و جهان

میانی

آشنایی تفصیلی با مباحث عدالت پژوهی

جلسات سخنرانی محور. جزواتی به فراخور ضمیمه می گردد. منابعی جهت مطالعه نیز معرفی می شوند.

نظریه­ های عدالت اجتماعی

نقد گونه شناسی نظریه های عدالت و جایگاه نظریه ­های تلفیقی و شیوه ­های ترکیب

JCS ، کارکرد آن، رصد و پایش عرصه عدالت

آشنایی با فلسفه اخلاق

مروری بر مبانی فلسفی نظریه های عدالت

مساله اعتباریات در عدالت اجتماعی

شناخت گستره پژوهشی در این حوزه

دوگان های فلسفی مساله عدالت اجتماعی

نسبت عدالت اجتماعی و فقه

شاخص سازی و عدالت اجتماعی

جایگاه ارزشیابی در عدالت اجتماعی

روش شناسی عدالت پژوهی

انتخاب اجتماعی و عدالت

پیشرفته

توسعه مرزهای دانش عدالت پژوهی

سطح پژوهشی

عدالت موصوف

سیاستگذاری و مدیریت جریان عدالت پژوهی

 

2. سرفصل های سطح مقدماتی

سرفصل سطح یک

محورها

ضرورت مساله عدالت

جایگاه عدالت در اندیشه رهبری

جایگاه عدالت در دهه عدالت و پیشرفت

جایگاه عدالت پژوهی در کشور: نقشه راه عدالت پژوهی، سیر مطالعاتی آن

تنقیح پیش فرض های عدالت پژوهی

دوگان عدل الهی و اجتماعی

..........

نظریه عدالت اجتماعی؛ نظریه­ای چند وجهی

دوگان عدالت محلی و اقتضایی- عدالت کلی

..........

دوگان کشف عدالت با اجرای عادلانه

..........

انواع عدالت: پیشینی، فرآیندی و پسینی

..........

نسبت عدالت و علوم انسانی؛ ترابط دین و علوم انسانی

نگاه به علوم انسانی اسلامی به عنوان دین و تاثیر آن بر عدالت

نقش ولی در عرصه علوم انسانی اسلامی؛ ولایت فقیه؛ شئون فقیه(افتاء، قضاء و ولاء)

..........

الگوریتم وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت

دوگان ثابت و متغیر

نسبت و مفهوم عدالت استاتیک با عدالت پویا در اندیشه اسلامی و غرب

کشف تناقضات نظری و عملی در شناخت و اجرای عدالت در حوزه اندیشه غربی؛ انسان شناسی همگن

..........

دوگان عدالت و اخلاق؛ دوگان جود و عدل

دوگان فقه و اخلاق

دوگان فلسفه و فقه در اندیشه اسلامی

..........

سه گان فرد، جامعه و خانواده؛ تفاوت خانواده و شرکت؛ تفاوت بعض و جزء

روش شناسی عدالت پژوهی

نحوه ورود عدل در فلسفه

نسبت عدالت با حکمت نظری و عملی

تدوین نظریات و تفاسیر مختلف پیرامون حکمت نظری و عملی و پیامدهای علمی و عملی آن­ ها

بررسی جایگاه ادراکات حقیقی و اعتباری در عدالت

ذات گرایی در اعتباریات اسلامی و نحوه اثر آن بر پویایی عدالت

فطرت، عقل، وحی، غریزه، واجبات تعبدی و توصلی

بررسی رویکردهای ورود به حوزه عدالت پژوهی (نظری و کاربردی یا تلفیقی)؛ پژوهش بین رشته ای و رویکردهای تلفیق

تبیین جایگاه تحلیل اثباتی و هنجاری از منظر اسلامی در حوزه عدالت

نگاه مساله محور به عدالت و جایگاه آن در نظام سازی حاکمیتی؛ الگوریتم حل مساله عدالت؛ آموزش مساله­محور و نظریه ­پردازی محلی و جامع در حوزه عدالت­پژوهی

ترسیم روش شناسی آموزشی مباحث عدالت­ پژوهی

شناخت و پیگیری ابزارهای لازم عرصه عدالت­ پژوهی بطور جامع؛ مدل و مدل­سازی شناسی در عرصه عدالت­ پژوهی

توجه هم زمان به آموزش حصولی و حضوری؛ توجه به آموزش مشارکتی به مثابه روش تربیت مجتهد در عرصه عدالت­ پژوهی

رابطه فقه، علوم انسانی و عدالت

تفاوت نگاه تشیع و معتزله و اشاعره

معرفت عملی؛ حل مسائل اجتماعی بر اساس فقه

ورود پیشینی و پسینی عدالت به فقه؛ عدالت به عنوان یک معیار پسینی (در مقام اجرا) یا پیشینی (در مقام شناخت حکم) در فقه پژوهی

ترابط فقه و علوم انسانی-اسلامی عملی

تبعات سنجی و ابزارهای آن در فقه

استفاده از استقراء و احتمالات در فقه

بررسی اثرات و نحوه ورود روش­ های آزمایشگاهی به عرصه فقهی و اصول فقهی

جریان شناسی عدالت پژوهی در ایران و جهان

مرور اجمالی جریان­ های فکری ایرانی و غربی موجود در حوزه عدالت­ پژوهی

مرور روش­ شناسی­ های موجود در عرصه عدالت­ پژوهی

وضعیت موجود آموزش علوم انسانی اسلامی و عدالت پژوهی

نهادهای عدالت پژوه در ایران و جهان

 

3. سرفصل های سطح میانی

سرفصل سطح دو

محورها

نظریه­ های عدالت اجتماعی

مرور اجمالی نظریه­ ها: اعطاء حق، نوزیک، رالز، پارتو، بیطرفی، توازن، مساوات، مارکسیسم، ...

نقد گونه شناسی نظریه های عدالت و جایگاه نظریه­ های تلفیقی و شیوه ­های ترکیب

گونه شناسی چیست؟

کارکردهای گونه شناسی

چرا باید نظریه­ های عدالت را گونه شناسی نمود؟

جایگاه نظریه کلان در گونه شناسی نظریه­ های عدالت

روش­های تلفیق و ترکیب نظریه­ های عدالت

جایگاه زمینه در نظریه­ های عدالت

JCS ، کارکرد آن، رصد و پایش عرصه عدالت

عدالت و مساله رصد و پایش در عرصه علم و عمل

معرفی هندسه معرفتی عدالت: JCS

JCS و کارکردها

آشنایی با فلسفه اخلاق

آشنایی با حوزه های 5گانه اخلاق

مکاتب فلسفه اخلاق: تکلیف گرایی، نتیجه گرایی، فضیلت گرایی

مروری بر مبانی فلسفی نظریه های عدالت

حقانیت ذاتی

احساس گرایی

نظریه بنای عقلا

تاریخ گرایی

قراردادگرایی

پوزیتیویسم اخلاقی

کثرت گرایی اخلاقی

عمل گرایی

نظریه اشاعره

طبیعت گرایی

مساله اعتباریات در عدالت اجتماعی

 

دوگان های فلسفی مساله عدالت اجتماعی

عمیق تر از دوره مقدماتی

(مثل اصالت فرد و جامعه؛ دوگان عدالت و کارایی؛ رابطه فرد، خانواده، جامعه؛دولت بلی-دولت خیر؛ ثابت و متغیر)

نسبت عدالت اجتماعی و فقه

عمیق تر از دوره مقدماتی

شاخص سازی و عدالت اجتماعی

جایگاه شاخص در عدالت اجتماعی

مکانیسم های شاخص سازی

جایگاه ارزشیابی در عدالت اجتماعی

نسبت ارزشیابی و عدالت اجتماعی با تاکید بر اثرسنجی برنامه

.....

روش شناسی عدالت پژوهی

عمیق تر از دوره مقدماتی

طراحی داده های لازم برای عدالت پژوهی

روش تحقیق عدالت پژوهی

.....

انتخاب اجتماعی و عدالت

انتخاب اجتماعی و عدالت انتخاب فردی و انتخاب اجتماعی؛ رفتارهای نیمه­ آگاهانه؛ انسان عقلایی و اقتصادی؛ عقلانیت محدود؛ رفتار گله­ ای؛ عقلانیت و مدل­ های متناسب با آن؛ نظریه­ های خروج از منفعت شخصی خالص(مدل­های همکاری)؛ ورود به نظریه­ های انتخاب عمومی و دلالت­ های آن برای عرصه عدالت ­پژوهی

 

4. سرفصل های سطح پیشرفته

سرفصل سطح سه

محورها

عدالت ­های موصوف

 

سیاستگذاری و مدیریت جریان عدالت پژوهی

 

 

 

موضوع: 
کلمات کلیدی: 
CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.