پرونده ویژه: عدالت در شهر

تاریخ ارسال:11:21 1396/09/11
عدالت در شهر

گزارش عدالت در شهر:  توزیع فضایی امکانات و خدمات و تناسب آن با جمعیت ساکن در مناطق شهر تهران، عبدالحسین کلانتری و همکاران،  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، گزارش شماره 172 -خرداد ماه 1392

کتاب عدالت اجتماعی، رضا صالحی امیری، تهران : مجمع تشخیص مصلحت نظام،مرکز تحقیقات استراتژیک ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 1387

کتاب برنامه ای برای پیشرفت و عدالت، محمدباقر قالیباف، تهران: نگارستان حامد، 1389

دریافت مجموعه مطالب شماره 1 تا 16   |   Download 1-16

استفاده از شاخص دسترسی در بستر عدالت فضایی در منطقه 7 شهرداری مشهد

آیا عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است؟

بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهرتهران

بررسی و تحلیل نحوه‌ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی مطالعه‌ی موردی شهر یاسوج

بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد

تحلیل فضایی خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد فضای سبز کلانشهر تهران

توزیع امکانات و خدمات شهری براساس عدالت اجتماعی مورد شهر یاسوج

توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهر تهران

در جست و جوی عدالت اجتماعی

دموکراسی و عدالت اجتماعی

سازوکارهای تحققِ عدالت اجتماعی در ایران یک رویکرد آسیب شناسانه

شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی مطالعه ی موردی شهر میاندوآب

شهر و عدالت اجتماعی

عدالت رسمی و عدالت عینی در قانون گذاری مسکن

عدالت، عدالت اجتماعى و اقتصاد

ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محله خوب بخت

شهر و عدالت اجتماعی تحلیلی بر نابرابری های محلّه ای مطالعه ی موردی محلّه های قدیمی شهر میاندوآب

عدالت اجتماعی و عدالت فضایی (منطقه ای) مقایسه نظرات جان رالز و دیوید هاروی

بررسی و سنجش عدالت فضاییِ بهره مندی از خدمات عمومی بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر

(49- مجموعه سوم) آرمانشهر اسلام شهر عدالت

اتومبیل، بنزین، پارکینگ و بی عدالتی های پنهان و آشکار

(5) بازخوانی عدالت در اجرای طرح های شهری کشور نمونه میدان شهدا در مشهد

(15- سری دوم) میزان استفاده کودکان از خدمات رفاهی شاخصی از عدالت اجتماعی در توسعه پایدار

(5- مجموعه اول) شهر اسلامی ایرانی، محور عدالت فضایی و عدالت فضایی بستر عدالت اجتماعی

(10- مجموعه سوم) آیا میان توحید و عدالت خدا تضادی وجود دارد؟

(13) تبیین اسکان غیررسمی از دیدگاه عدالت محیطی

(12- مقاله ها) راهبردهایی درباب تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.