ولایت فقیه درفلسفه غرب

تاریخ ارسال:10:50 1397/03/31
ولایت فقیه درفلسفه غرب

ببینید این بحث اوج لیبرالیسم است جناب اقای جان لاک هم مطرح کرده است این بحث راجان لاک کسی که پیامبر نظام لیبرالیسم وپدرخوانده جامعه مدنی لیبرال سرمایه داری است.ایشون درکتاب اصلی مانیفسفت فلسفه سیاسی دررساله درباره حکومت عینا این عبارت اومده که شکرخداهرسال ترجمه میشه که خدائی ناکرده نکنه چیزی ازاین متن مقدس جابمونه ولی نمیدونم چرا کسی نقدنمیکنه کتاب ایشون چون خودشون فرمودن عقل هاتون تعطیل فقط نقل کنیدعقل نه خدایاتوبه اون موقع میان میشینن کلام خداروبه نقد میکشینن چه بگه ادم اینم عین عبارت حضرت جان لاک تحت عنوان اختیارویژه که فصل14کتابشون اوردن اینم ادرس حضرت جان لاک میگن:

اختیارویژه چیزی نیست جزقدرتی که دردستان حاکم وحاکمیت وشهریارقرارداردتاغیرصلاح ومصلحت مردم وجامعه رادرحوادث غیرمنتظره وغیرقابل پیش بینی که قوانین عادی وثابت نمیتوانندبی خطرازانهاعبورکنندومشکل راحل کنندفراهم اورند.هرانچه اشکارادراه مصلحت نظام اجتماعی ومردم انجام شودوموجب برقراری حکومت برشالوده ان باشد همانااختیارویژه عادلانه است.

این یعنی چی یعنیهمون اختیارفراقانونی که امام توی بحث ولایت مطلقه فقیه مطرح کردن قبل امام شهید ثانی گفتن برای اداره جامعه اسلامی گفتن میرداماداسترابادی گفتن وخیلی های دیگه گفتن.

این اختیارفراقانونی که جان که پیامبروپدرجامعه مدنی است شرط مشروعیت یک حکومت دموکراتیک میداند.اصلامیگه دولت مدرن بدون این اختیارویژه نمیشه.

حالا اگه میاومدن نمیگفتن این همون ولایت مطلقه است میگفتن یه بحثی است امیدوارم شعورشمابرسه چون اقای جان لاک گفتن کتابشم چاپ اکسفورد است.خیلی علمی واکادمیک هست این بحث فقط خداکنه شعورشماهابرسه وبفهمیدایشون چی میخواستن بگن.خوب چی هست بیان همین جمله این بشرجان لاک بگن اون موقع میان میگن کدوم بیشعور ونفهمی گفته حکومت مدرن بدون اختیارویژه میشه مگه اصلا همچین چیزی شدنی است؟

حالااینونگوبیابگواقاامام گفته ولایت فقیه مطلقه است.مطلقه هم به معناحکومت اسبدادی که توی علوم سیاسی تدریس میشه درمقابل مشروطه قرارمیگیره نیست به همین که اقای جان لاک فرمودن یعنی اگردرشرایطی قوانین عادی پاسخگونبودن ونمیتوانندمشلاکت مردم وجامعه راحل بکننداختیارات ویژه ولی فقیه اون مشکل حل بکنه.وفراقانون تصمیم بگیره.این جامیشه ارتجاعی چراچون توش کلمه ولایت بودعربی است.بعد بدترازاون مطلقه بودمایه مطلقه یه براشنیده بودیم این خیلی معنی بدی میده گفتیم مجیدجان نفهم بفهم اون مطلقه بااین فرق میکنه اون توی علوم سیاسی هست این توی فقه دینی هست چرانمیفهمی نفهم.حالایه مطلقه شنیدی فکرمیکنی این همونی عزیزدل برادربروکمی تحقیق کن باشه عزیز

ازهمه بدترفقه .فقیه است اسلامی میشه این دیگه خطرناک میکنه کاردیگه نمیشه تابلودیگه غیرعلمی هست دیگه ظاهرش معلومه غیرعلمی هست.بله دیگه این بدبختی ماهست دیگه خیلی اکادمیک شدیم توی دانشگاه های ماهم یه چیزهایی تدریس میشه که نه به درددنیامون میخوره نه اخرتمون.حالابیابگواین اختیارویژه اقای جاناست توی کتاب فلان توی فصل فلان توی سطرفلاناگه باورنمیکنی برو بببین این جامیشه علمی دیگه اصلافکرکردن نمیخوادهمینکه مینوه باورمیکنه یابیابگوامام خمینی گفته ولایت مطلقه به این دلایل عقلی به این دلایل قرانی به این دلایل فلسفی میشه غیرعلمی وبه دردنخور فقط ازاین بحث هاکه به دردپای منبرمیخوره اخه الاغ این دوتا بحث یکی است فقط بریا جان لاک میشه بری منافع دنیوی چرتکه انداخت همان طورکه الان دارن میندازن وتوی اون به سمت شیطان میری وتوی ولاتی فقیه نمیتومی برای  منافع دنیوی چرتکه بندازی وبه سمت خدامیری.اونجابحثهاازفلسفه یونانی گرفته شده که شیطان پایه گذاری کرده اینجا بحث هاازقرانی گرفته شده که جبرئیل ازطرف خدانازل کرده.خودتوانتخاب کنیدراه جان لاک بریدبریدبه سمت شیطان یاراه امام خمینی برید به سمت خدا؟

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.