تحقق عدالت

اثرات و نتايج عدالت اجتماعي عبارتند از:
آیا اگر عدالت محقق شود، مردم ثروتمند می شوند یا بی نیاز؟
کتاب «عدالت: چه باید کرد» اثر مایکل سندل از سوی نشر نو روانه بازار شد.