ضد ولایت فقیه تراشی

دومینوی «ضد ولایت فقیه ‏تراشی»/ عباسعلی مشکانی سبزواری