نقش آموزش در تحقق عدالت

زندگی ناعادلانه نیست: تویی که عدالت رو اشتباه گرفتی